• De 3 U'er: 1 - UDVEKSLE...
  erfaringer, ny viden, indsigter, udfordringer og muligheder
 • De 3 U'er: 2 - UDDANNE...
  personer i branchen, som ønsker yderligere NO-DIG-kompetencer og studerende på relevante uddannelser
 • De 3 U'er: 3 - UNDERSTØTTE...
  samspillet mellem og udvikling af bygherre, rådgiver, entreprenør og producent

Vedtægter for foreningen NoDig Infra – et netværk under DANVA

- Revideret og godkendt under Ekstraordinær Generalforsamlingen den 1. februar 2024.

§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: NoDig Infra
Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune

§ 2. Formål
Foreningen NoDig Infra ønsker at støtte og fremme interessen, udbredelsen og brugen af opgravningsfrie løsninger. Dette skal ske gennem medlemmernes interesse og lyst til at udvikle, følge og sprede information om teknik, løsninger, bæredygtighed og standarder og vejledninger inden for opgravningsfrie løsninger.

Foreningen vil initiere netværksgrupper, møder, kurser, foredrag og studiebesøg ind- og udenlands, for at fremme og stimulere udvikling og oplysning om opgravningsfrie løsninger.

Foreningen vil etablere internationale samarbejder gennem ISTT og dets medlemmer.

§ 3. Organisation
Foreningen NoDig Infra’s overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. Alle medlemmer såvel virksomheds- som personlige medlemmer er valgbare og stemmeberettigede.
Generalforsamlingen vælger:
- En bestyrelse (forretningsudvalg) på 6 personer
- 3 suppleanter for bestyrelsen
- 1 revisor
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 3 personer er på valg hvert år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

§ 4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst én måneds varsel pr. e-mail. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter 31. august og inden udgangen af kalenderåret. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag (Forslag skal være modtaget på sekretariatet senest tre uge før generalforsamling - ved forslag om vedtægtsændringer skal disse udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen).
5. Valg (Jf. § 3)
6. Eventuelt

§ 5. Foreningen NoDig Infra’s bestyrelse
Foreningen NoDig Infra’s daglige ledelse forestås af bestyrelsen – i daglige tale Forretningsudvalget (Jf. § 3)
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudviklingsforum for foreningen.
Tegningsret for foreningen har formanden. Formanden har ved stemmelighed 2 stemmer.

§ 6. Medlemskab
Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen. Der kan tegnes et personligt eller et virksomhedsmedlemskab. Et virksomhedsmedlemskab er én stemme ved generalforsamlingen.

Et medlemskab af NoDig Infra giver automatisk medlemskab af ISTT. Det kræves dog, at medlemmet samtidig har et personligt eller virksomhedsmedlemskab af DANVA.

§ 7. Kontingent/finansiering
De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
Foreningen NoDig Infra søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i § 4, dog kan indvarsling ske samtidigt med indkaldelse til en ordinær generalforsamling.
Dagsorden skal motiveres.

§ 10. Regnskab
Regnskabsåret for Foreningen NoDig Infra er 1/7 - 30/6.

§ 11. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål eller overføres til en ny forening.
Foreningen NoDig Infra er stiftet den 01.01.2016.

 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo
 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo